Wednesday, April 29, 2009

Da Bei ZhouNa Mo Da Bei Guan Shi Yin, Yuan Wo Su Zhi Yi Qie Fa Na Mo Da Bei Guan Shi Yin, Yuan Wo Zao De Zhi Hui Yan Na Mo Da Bei Guan Shi Yin, Yuan Wo Su Du Yi Qie zhong Na Mo Da Bei Guan Shi Yin, Yuan Wo Zao De Shan Fang Bian Namo da bei guan shi yin, yuan wo su cheng bo re chuan Namo da bei guan shi yin, yuan wo zao de yue ku hai Namo da bei guan shi yin, yuan wo su de jie ding dao Namo da bei guan shi yin, yuan wo zao deng nie pan shan Namo da bei guan shi yin, yuan wo su hui wo wei she Namo da bei guan shi yin, yuan wo zao tong fa xing shen Ru guo xiang dao shan, dao shan zi cui zhe Ru guo xiang hua tang, hua tang zi ku jie Ru guo xiang di yu, di yu zi xiao mie Ru guo xiang e gui, e gui zi bao man Ru guo xiang xiu luo, e xin zi tiao fu Ru guo xiang chu sheng, zi de da zhi hui na mo se la da na duo la ye ye, na mo ou li ye, po lu jie di shuo bo la ye, pu ti sa duo po ye, mo he sa do po ye, mo he jia lu ni jia ye, an, sa bo la fa yi, su da na da sia, na mo si ji li duo yi mung o li ye, po lu ji di, she fo la ning to po, na mo na la jin she, si li mo ho po do sha me, sa po wo ta dou shu pung, wo si yun, sa po sa duo na mo pu sa duo na mo po qie, mo fa te dou, da zi ta, an, ou po lu si, lu jia di, jia lu di, i si li, mo he pu ti sa do, sa po sa po, mo la mo la, mo si mo si li tuo yun, ji lu ju lu, jie mong, du lu du lu fa she ye di, mo he fa she ye di, tuo la tuo la, di li ni, shi fo la ye, zhe la zhe la, mo mo, fa mo la, mu di li, yi si yi si, shi na shi na, o la shen, fo la so li, fa sha fa shen, fo la she ye, hu lu hu lu mo la, hu lu hu lu xi li, shuo la shuo la, si li si li, su lu su lu, pu ti ye, pu ti ye, pu to ye, pu to ye, mi di li ye, na la jin chi, di li she ni na, po ye mo na, shuo po he, si tuo ye, shuo po ho, mo he si tuo ye, shuo po he, si tuo yu yi, shi bo la ye, so po he, na la jin chi, so po he, mo na na la, shuo po he, si la shen o mo chi ye, shuo po he, shuo po mo he o xi tuo ye, so po he, zhe ji la o xi tuo ye, so po he, bo tuo mo jie si tuo ye, so po he, na la jin chi bo che la ye so po he, mo po li sheng ji la ye, so po he, na mo he la ta na duo la ye ye, na mo ou li ye, po lu ji di, shuo bo la ye, shuo po he, an si dien du, man duo la, ba tuo ye, sha fo he.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...